Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység feladatai

31. § (1) A Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság ellátja az Egyetem pályázati tevékenységét, ezen feladata körében 

a) közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint a területhez tartozó stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában, 

b) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz az a) pontban meghatározott stratégiához illeszkedő egyetemi pályázatok kidolgozására és benyújtására, a pályázat megvalósítására, 

c) az Egyetem által igénybe vehető pályázati forrásokra elkészíti a pályázati dokumentációt, 

d) a kedvezményezett szervezeti egységgel együttműködve ellátja a pályázatok, projektek menedzsment-feladatait, 

e) ellátja a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, 

f) ellátja a pályázatokkal összefüggő monitoring tevékenységet, 

g) működteti a hatékony és naprakész pályázati rendszert, 

h) naprakész nyilvántartásokat vezet, 

i) koordinálja az egyes egyetemi nagyprojekteket. 

 

(2) A Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el: 

a) Pályázati Koordinációs Főosztály, 

b) Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Osztály, 

c) projektirodák. 

 

(3) A pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság látja el. 

(4) A Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság feladatai végrehajtásához a rektor határozza meg a stratégiai, szakmai irányt, ennek során az Igazgatóság szorosan együttműködik a rektorral, a rektorhelyettesekkel, valamint a rektor által kijelölt, az általa delegált személlyel. 

 

32. § (1) A Pályázati Koordinációs Főosztály feladatai: 

a) az Egyetem pályázatai végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, 

b) az egyes nagyprojektek menedzselése, 

c) projektirodák működtetése és összefogása, 

d) a pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása,

e) a pályázatok benyújtásának koordinálása, 

f) pályázatokról információszolgáltatás, 

g) pályázati szerződések megkötésének, aláírásának, sokszorosításának és postázásának koordinálása, 

h) a projektek szakmai megvalósításának menedzsmentje, kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel, 

i) kapcsolattartás a pályázatok kiíróival, 

j) együttműködés a Rektori Hivatal Tudomány- és Kutatásszervezési Osztályával. 

(2) Az egyetemi kiemelt projektek megvalósítására a Pályázati Koordinációs Főosztályon belül projekt teamek működnek, amelyek teljes körűen koordinálják az egyes projektek megvalósítását. 

 

(3) Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Osztály feladatai: 

a) ellátja az egyetemi szellemi vagyon hasznosításával, valamint az innováció menedzsmenttel kapcsolatos feladatokat, 

b) támogatja innováció menedzserek, kapcsolat menedzserek szakmai munkáját, valamint rendelkezésre álló pénzügyi forrásai révén a kutatási projektek különböző fejlesztési fázisait, valamint a szükséges külső források megszerzése kapcsán együttműködik a Pályázati Koordinációs Főosztállyal, és külső partnerekkel, 

c) döntés-előkészítési és titkári feladatokat lát el az Innovációs Bizottság tekintetében, 

d) vezeti az egyetemi szellemi alkotások nyilvántartását, 

e) lebonyolítja a szükséges iparjogvédelmi eljárásokat, 

f) kutatáshasznosítási tevékenységet végez, melynek keretében - támogató, piaci, befektető - partnert keres, menedzseli a folyamatot (partnerrel való tárgyalás, szerződéskötés, együttműködés koordinációja). 

g) ellátja a szellemi alkotások hasznosítási tevékenységeit (belső hasznosítás, hasznosítási szerződések előkészítése, hasznosító cég alapítása), a döntéselőkészítéstől az ügylet megvalósításáig, 

h) kapcsolatot tart a feltalálókkal, beazonosítja a K+F kompetenciákat, 

i) kapcsolatot tart a külső partner intézményekkel (ipari. non-profit és intézményi partnerek) 

j) a beazonosított kutatásfejlesztési projekteket az ipari partnerek felé kiközvetít és az egyetem nevében tárgyaló félként lép fel, koordinálja a K+F megbízások előkészítését, valamint egyéb innovációs megállapodások megkötését, majd azok megvalósulását, egyéb innovációt segítő tevékenységeket folytat.

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu