Jogi Főosztály

Az egység feladatai

25. § (1) A Jogi Főosztály ellátja az Egyetem működésével kapcsolatban felmerülő jogi feladatokat, így különösen 

a) kidolgozza az egyetemi szabályzatokat, utasításokat, egyéb szabályozókat, figyelemmel kíséri azok érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, kidolgozza a módosításokat, 

b) javaslatot tesz az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő jogi megoldásokra, a belső szabályozás optimalizálására, 

c) vizsgálja az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességét, ez alapján javaslatot tesz a rektornak törvényességi felügyeleti intézkedés megtételére, 

d) részt vesz a Vezetői Értekezlet, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Tanács, valamint a Szenátus üléseinek előkészítésében, elvégzi az előterjesztések jogi kontrollját, részt vesz a döntések végrehajtásában, végrehajtatásában, 

e) az Egyetem szervezeti egységei részére, működésük körében jogi tanácsadást lát el, jogi szakvéleményt nyújt, 

f) elkészíti, véleményezi az Egyetem egészét érintő szerződéseket, okiratokat, együttműködési megállapodásokat, 

g) ellátja a hallgatói jogviszonnyal, hallgatói kérelmekkel kapcsolatos jogi feladatokat az Oktatási Igazgatósággal együttműködve, tovább közreműködik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatai törvényes működésének biztosításában, 

h) ellátja az Egyetem teljes körű jogi képviseletét peren kívüli és peres ügyekben, bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt, részt vesz a pert megelőző egyeztetések lebonyolításában, jogi támogatást nyújt a peren kívüli egyeztetések során, részt vesz a peren kívüli megállapodások előkészítésében, elkészíti, és ellenjegyzi azokat, 

i) közreműködik az Egyetem kintlévőségeinek behajtásában, egyéb igényeinek érvényesítésében 

j) ellátja a szellemi alkotásokkal, szerzői jogokkal, egyetemi kutatásokkal, innovációval, beruházásokkal, ingatlanügyletekkel, gazdasági társaságokkal, szerződéses ügyletekkel, közigazgatási és rendőrhatósági ügyekkel, az adatvédelemmel és adatszolgáltatással kapcsolatos jogi feladatokat és jogi képviseletet, 

k) összefogja az Egyetem más szervezeti egységeinél jogi munkakörben dolgozó és jogi végzettségű munkatársak szakmai továbbképzését és szakmai konzultációját, 

l) ellátja az Egyetem által alapított vagy egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok tulajdonosi jogkörgyakorlással összefüggő feladatokat, 

m) elvégzi az adat és információvédelemmel kapcsolatos szabályzatok és utasítások kidolgozását, valamint ezen területen felügyeli az Informatikai Igazgatóság működését, belső szabályzatoknak és külső jogszabályoknak való megfelelőségét, 

n) gondoskodik róla, hogy az Egyetemi adatvagyon minden területén legyenek az adott területért felelős adatgazdák.

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu