Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Sónyákné Kátai Judit

Igazgató
Telefonmellék: 
22385
Email cím: 

Az egység feladatai

35. § (1) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság ellátja az Egyetem tervezési, pénzügyi, számviteli, kontrolling és finanszírozási feladatait. 

(2) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság feladatai: 

a) kialakítja és működteti az Egyetem tervezési, beszámolási rendszerét, elemzésekkel elősegíti, támogatja a döntéshozatalt, 

b) ellátja az Egyetem kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzését,

c) ellátja az Egyetem pénzügyi és számviteli feladatait, melynek keretein belül a bejövő számlákat befogadja, ellenőrzi és könyveli, a kimenő számlákat elkészíti, a gazdasági eseményeket nyilvántartja, rögzíti, könyveli, 

d) nyilvántartja az Egyetem tárgyi eszközeit, és ellátja azok leltározási feladataihoz kapcsolódó szervezési, ellenőrzési és adminisztrációs feladatokat, 

e) gondoskodik az Egyetem likviditásmenedzsmentjéről, pályázati pénzügyi feladatokat lát el, pénztárt üzemeltet és könyveli az Egyetem bankszámláinak forgalmát, valamint pénzügyi és számviteli ügyvitel-szervezési feladatokat lát el, 

f) elkészíti az Egyetem mindenkori havi, negyedéves, féléves és éves adatszolgáltatásainak pénzügyi és számviteli részeit, 

g) a jogszabályi előírások keretein belül gondoskodik az Egyetem szabad pénzvagyonának és értékpapírvagyonának hozamgarantált kezeléséről, 

h) gazdálkodási információkat nyújt az Egyetem vezetése, szervezeti egységei, valamint harmadik személyek és szervezetek felé, 

i) folyamatosan monitorozza, ellenőrzi a szervezeti egységeinek költségvetésének végrehajtását, 

j) közreműködik az Egyetem stratégiáinak kialakításában, megvalósításában és annak ellenőrzésében. 

 

(3) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság a (2) bekezdésben meghatározott feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el: 

a) Pénzügyi Főosztály, 

b) Számviteli Osztály, 

c) Kontrolling Osztály, 

 

36. § (1) A Pénzügyi Főosztály feladatai: 

a) Pénzügyi feladatok: 

aa) ellátja az PTE pénzügyi ellenjegyzéséhez kapcsolódó feladatokat 

ab) pénzügyi törzsadatok kezelése, 

ac) kimenő számlák kezelése, 

ad) bankszámlák, pénztárak könyvelése, 

ae) készpénz és likviditásmenedzsment, 

af) adózási feladatok kezelése, 

ag) szállító és vevő folyószámla egyeztetések, 

ah) kimenő számlázással kapcsolatos, banki és pénztári folyamatok végrehajtása, szabályozása, 

ai) előlegek, kiküldetések kezelése, 

aj) pénztárak működtetése, 

ak) pénzügyi, számviteli bizonylatok irattározása, 

al) vezetői információk szolgáltatása döntés előkészítéshez, tájékoztatáshoz, 

am) külső adatszolgáltatások előkészítése és elkészítése a Magyar Államkincstár részére, 

an) a szigorú számadású nyomtatványok kezelése és nyilvántartása, 

ao) adóbevallások készítése, adók, vámok, illetékek elszámolásához szükséges analitikák vezetése, folyószámlák egyeztetése, közreműködés ellenőrzés során, 

ap) a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés, ERA analitikus nyilvántartás. 

b) Pályázati pénzügyi elszámolási feladatok: 

ba) a pályázatok előkészítésével kapcsolatos pénzügyi feladatok, 

bb) pályázatok pénzügyi elszámolása, adatszolgáltatás, 

bc) pályázatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, 

bd) pályázatok pénzügyi dokumentációjának összeállítása, irattározása 

 

(2) A Számviteli Osztály feladatai: 

a) klasszikus főkönyvi feladatok, gazdasági események, kiadások, bevételek könyvelése, 

b) főkönyv szervezés, 

c) bejövő számlák könyvelése,

d) havi, időszaki és év végi főkönyvi zárások, 

e) az éves, féléves és az időszaki beszámolók és jelentések elkészítése, mérlegjelentés összeállítása, 

f) a kincstári, főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése, 

g) immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, 

h) leltározási és leltárellenőrzési feladatok, 

i) részvétel a mindenkori ügyviteli rendszer működési paramétereinek meghatározásában, beállításában, 

j) kapcsolattartás a mindenkori ügyviteli rendszer fejlesztőjével a felmerülő hibák elhárítása, és a rendszer továbbfejlesztése érdekében, 

k) a mindenkori ügyviteli rendszerben vezetett nyilvántartások adatintegritásának folyamatos ellenőrzése, hibák keresése és feltárása, a hibajavítás szakmai koordinációja, 

l) személyi juttatások könyvelésével kapcsolatos egyeztetés a Humánpolitikai Igazgatósággal, a könyveléssel kapcsolatosan szakmai iránymutatás biztosítása, egyeztetése, bérkönyveléshez kapcsolódó analitika és főkönyv egyeztetése. 

 

(3) A Kontrolling Osztály feladatai: 

a) kialakítja és működteti az Egyetem gazdálkodásának rendszeres ellenőrzését lehetővé tevő tervezési és beszámoltatási rendszert, 

b) a tervezési és beszámolási tevékenységén keresztül elősegíti a külső és belső környezethez, illetve azok változásaihoz igazodó egyetemi stratégia kialakítását, az Egyetem versenyképességének javítását, ennek érdekében közreműködik az Egyetem stratégiáinak, beszámolóinak kialakításában, megvalósításában és annak ellenőrzésében, 

c) a vezetői információs rendszeren keresztül havi rendszerességgel tájékoztatja az Egyetem részleges gazdasági önállósággal rendelkező szervezeti egységeinek vezetőit gazdasági helyzetükről, az Egyetem gazdasági helyzetéről, 

d) kimutatásokkal, elemzésekkel, javaslatokkal elősegíti a szervezeti egységek döntéshozatalát, 

e) közreműködik a vezetői információs rendszer kialakításában, működtetésében és folyamatos fejlesztésében, 

f) elkészíti az Egyetem felügyeleti szervének készülő költségvetést és beszámolót, 

g) végrehajtja a belső költségátterheléseket, és a közvetett költségek felosztását, 

h) működteti, felügyeli az Egyetem előirányzat gazdálkodási és keretgazdálkodási rendszerét, 

i) elvégzi az egyetemi beruházások gazdaságossági tervezését, elemzését, utóvizsgálatát, 

j) karbantartja az egyetemi szakfeladatokat, kormányzati funkciókat, 

k) felügyeli az Egyetem előirányzat gazdálkodási és keretgazdálkodási rendszerét. 

l) az SAP szakmai üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai: 

la) SAP, VIR szakmai fejlesztése, adatkörök menedzselése, 

lb) riportstruktúrák kezelése, 

lc) SAP, VIR törzsadatkezelés, 

ld) SAP, VIR oktatások szervezése, lebonyolítása, 

le) SAP, VIR jogosultságkezelés, 

lf) szakmai helpdesk működtetése, 

lg) az Informatikai Igazgatósággal együttműködve ellátja az SAP-hoz kapcsolódó interfészek (KIR, ETR, NEPTUN, PHAREMAGIC, EMEDSOL) menedzselése. 

 

37. § (1) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatót akadályoztatása esetén szakterületi kérdésekben az osztályvezetők, az igazgatóságot átfogó tevékenység esetében a Pénzügyi főosztályvezető helyettesíti. 

(2) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgató az Egyetem gazdasági vezetője, aki ellátja a gazdasági vezető jogszabályban meghatározott feladatait és a jogszabályokban meghatározott jogkörben jár el.

 

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Az egység alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu