Humánpolitikai Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Papp Ildikó

Igazgató
Telefonmellék: 
28723
Email cím: 
Az egység elérhetősége
Cím: 
7624 Pécs, Damjanich u. 30.
Telefonszám: 
+36-72/ 501-500/28700 (titk.)

Az egység feladatai

38. § (1) A Humánpolitikai Igazgatóság ellátja az Egyetem működésével összefüggő munkaügyi és illetmény számfejtési, emberi erőforrás gazdálkodási, képzési- személyfejlesztési, ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, HR tervezési-és kontrolling, motivációs- teljesítménymenedzsment feladatokat, valamint felelős az Egyetem HR stratégiájának kialakításáért, a törvényi rendelkezéseknek és jogszabályoknak megfelelő humán szolgáltatások kialakításáért és működtetéséért. 

 

(2) A Humánpolitikai Igazgatóság feladatai: 

a) személyügyi, valamint emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos információkat szolgáltat az Egyetem vezetése, szervezeti egységei, valamint harmadik személyek és szervezetek felé az adatvédelmi szabályok betartása mellett, 

b) elkészíti az Egyetem humánstratégiáját, felelős az elfogadott HR stratégia megvalósításáért, ellenőrzéséért. Ellátja a Humánpolitikai Igazgatósághoz delegált személyzeti feladatokat, továbbá a motivációs-teljesítménymenedzsment, karriermenedzselés, képzés- személyfejlesztés és a toborzás-kiválasztás delegált feladatait, 

c) ellátja az Egyetem munkaügyi adminisztrációjával, valamint az illetmények számfejtésével, béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatokat, e tevékenységével kapcsolatosan adatszolgáltatást teljesít, 

d) szociális jellegű kifizetésekhez tartozó kifizetőhelyi feladatokat lát el, TB kifizetőhelyi feladatokat előkészíti a Magyar Államkincstár számára, 

e) koordinálja és adminisztrálja az Egyetem létszám- és státusz gazdálkodását, személyügyi költséggazdálkodását, elemzéseket készít, valamint ellátja a létszám- és bértervezés számára delegált feladatait, 

f) szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkör gyakorlok számára, 

g) megszervezi, szabályozza a személyügyi folyamatokat, 

h) az Egyetem szervezeti egységei részére meghatározza a kompetenciájába tartozó személyügyi feladatok szabályszerű ellátásához tartozó képzési igényeket, továbbá irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján. 

i) a kancellári terület szervezeti egységeinek vonatkozásában koordinálja a karriermenedzsment és motivációs-teljesítménymenedzsment feladatokat 

j) a kancellári terület szervezeti egységeinek vonatkozásában koordinálja a munkavégzés hatékonyságát támogató szakmai, kompetencia fejlesztő képzési igények meghatározását, 

k) összesíti és jóváhagyásra előterjeszti a kancellári terület szervezeti egységeinek képzési tervét, végrehajtja a képzések szervezését és adminisztrációját érintő humán feladatokat. 

 

(3) A Humánpolitikai Igazgatóság a (2) bekezdésben meghatározott feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el: 

a)HR Szolgáltatási és Kontrolling Főosztály 

aa) Személyügyi Szolgáltatási Osztály, 

ab) Személyi Juttatások Osztály, 

ac) HR Kontrolling Osztály, 

b) HR Fejlesztési Osztály. 

 

39. § (1) A HR Szolgáltatási és Kontrolling Főosztály felel a Személyügyi Szolgáltatási Osztályhoz, a Személyi Juttatások Osztályhoz és a HR Kontrolling Osztályhoz rendelt feladatok jogszerű, naprakész ellátásáért, a HR referensek munkájának megszervezéséért, a Klinikai Központ Gazdasági Igazgatóhoz tartozó HR feladatok, HR referensi feladatok szakmai irányításáért. Feladatait a HR Fejlesztési Osztállyal együttműködve látja el. 

(2) A HR Szolgáltatási és Kontrolling Főosztályt a főosztályvezető vezeti, aki egyben a Humánpolitikai Igazgató helyettese és közvetlenül irányítja a HR Kontrolling Osztály munkáját. 

(3) A Személyügyi Szolgáltatási Osztály feladatai:

a) a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő feladatok ellátása (kinevezések és azok módosításainak elkészítése, besorolás, kötelező béremelések végrehajtása, rendszeres keresetkiegészítések nyilvántartása, rögzítése, jogviszony megszüntetés dokumentumainak elkészítése, nyilvántartása, szabadság- nyilvántartás koordinálása, munkaköri leírások nyilvántartása, stb.), 

b) egyetemi szinten személyzeti intézkedések előkészítése, 

c) vezetőkkel, közalkalmazottakkal való kapcsolattartás, ügyfélkezelés a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolások, jövedelemigazolások, jogviszony megszűnéshez kapcsolódó igazolások elkészítése, kiadása, 

d) személyügyi nyilvántartó rendszer, bérszámfejtő rendszer adatainak folyamatos karbantartása, 

e) HR referensek munkájának irányítása. 

(4) A Személyi Juttatások Osztály feladatai: 

a) havi bérszámfejtési ütemterv készítése, utalások koordinálása, utalási állományok ellenőrzése, átadása a Pénzügyi Osztály részére, a személyi juttatások könyvelésre való feladásának biztosítása, 

b) a számfejtéshez kapcsolódó változóbér adatok (készenlét, ügyelet, túlmunka, műszakpótlék) kezelése, 

c) letiltások, munkavállalói tartozások, illetményelőlegek számfejtéséhez adatszolgáltatás, adóelszámoláshoz, bevalláshoz kapcsolódó koordináció, 

d) adatszolgáltatás a hatóságok, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a nyugdíj- és egészségpénztárak, a PTE-n képviselettel rendelkező szakszervezetek felé, 

e) béren kívüli juttatások/cafetéria rendszer működtetése, utazási juttatások, munkaruha-juttatás nyilvántartása, 

f) megbízási szerződésekhez, keresetkiegészítésekhez kapcsolódó kifizetések nyilvántartása, számfejtése, kifizetés ellenőrzése, 

g) megbízási szerződéseken jogi ellenjegyzés 

h) a hátrányos jogkövetkezmények vétkes kötelességszegésért eljárás lebonyolításában- munkáltatói kérésre - közreműködés, 

i) az illetmény-és munkabér tartozás kezelésének, a behajtás kezdeményezésének jogi koordinálása. 

(5) A HR Kontrolling Osztály feladatai: 

a) az emberi erőforrás gazdálkodás rendszerének működtetése körében: 

aa) státusznyilvántartás, státuszgazdálkodás, létszám- és létszámváltozás nyilvántartás, 

ab) elemi költségvetés, féléves, éves beszámolók létszám-és személyügyi fejezeteinek elkészítése, elemzések készítése a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatósággal együttműködve, 

ac) az egyetemi költségvetés összeállításához kapcsolódóan személyi juttatások tervezéséhez tervező táblák összeállítása, az előírt részletezettségű és elfogadott egységi személyi tervek nyilvántartása, tényadatok alapján eltérés elemzések készítése, 

b) belső, vezetői igények szerinti eseti és rendszeres riportok, elemzések, adatszolgáltatások elkészítése, 

c) külső szervezetek felé létszámmal, személyi juttatással kapcsolatos rendszeres és eseti adatszolgáltatások, elszámolások, statisztikák elkészítése, 

d) ellátja a bér és munkaügyi ügyviteli rendszer, továbbá a jogviszony létesítés, módosítás, megszüntetés elektronikusan támogatott folyamatainak rendszergazdai feladatait, 

e) a személyügyi nyilvántartó rendszerből adatszolgáltatás teljesítése a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), a vezetői Információs Rendszer (VIR) számára, 

f) kapcsolattartás a Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatósággal, valamint a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatósággal a pályázaton foglalkoztatottak létszámával, személyi jellegű kifizetéseivel kapcsolatos vezetői adatszolgáltatási igény teljesítéséhez. 

 

(6) A HR Fejlesztési Osztály feladatai:

a) közreműködik az Egyetem rövid és középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, javaslatot ad a HR stratégia kidolgozásához, 

b) kialakítja és karbantartja az Egyetem humán erőforrás tevékenységének hatékony működtetéséhez szükséges folyamatokat, szabályozásokat és nyomtatványokat, figyelemmel kíséri az Igazgatóság tevékenységét érintő jogszabályi változásokat, 

c) koordinálja a Humánpolitikai Igazgatóságot érintő külső és belső ellenőrzésekből fakadó feladatokat, elkészíti az intézkedési terveket és követi azok megvalósulását, 

d) az Egyetem szervezeti egységei részére irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján, kialakítja és működteti a munkakör értékelési és ösztönzési-teljesítménymenedzsment rendszert, a toborzási, kiválasztási, karriermenedzsment rendszer működtetésében az Igazgatósághoz delegált feladatokat, 

e) meghatározza a HR kompetenciába tartozó feladatok szabályszerű ellátásához kapcsolódó kötelező képzések (külső, belső) körét,) menedzseli a Kancellárián belül a képzések szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos HR folyamatokat, 

f) vezetőtámogatást nyújt, segíti a munkáltatói jogkör gyakorlóit e jogkör gyakorlása körébe eső feladatok végrehajtásában, 

g) részt vesz a munkaügyi kapcsolatok működtetésében, Kollektív Szerződés előkészítésében, a KSZ érvényesülésének követésében, 

h) menedzseli a belső munkaerőpiacot, a külső-belső pályáztatási folyamatokat, . 

i) kialakítja az Egyetemen a béren kívüli juttatások/cafetéria – rendszerét, végzi a tanulmányi szerződések kezelését, 

j) biztosítja az Iroda tevékenységének nyilvánosságát, működteti a HR Portált.

 

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Az egység alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu