Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Jászai Gábor

Igazgató
Telefonmellék: 
33185
Email cím: 

Az egység feladatai

(2) Az Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság
a) a Kancellária igazgatóságaival együttműködve ellátja a Klinikai Központ működéséhez szükséges egészségügy-specifikus gazdálkodási funkciókat;
b) fenntartja és működteti a klinikák gazdálkodási rendszerét, szakmai irányítást és támogatást
biztosít a gazdálkodásért felelős referatúrának,
c) kezdeményezi a Klinikai Központ gazdálkodási egyenlegének és működési hatékonyságának javítására irányuló intézkedések meghozatalát, javaslatokat fogalmaz meg és koordinálja azok
megvalósítását,
d) támogatja és ösztönzi az innovatív módszerek bevezetését és alkalmazását mind az orvosszakmai területen, mind a gazdálkodó, kontrolling, vagy adminisztratív támogató területeken.
e) a folyamatos fejlesztő tevékenység biztosításához figyelemmel kíséri és felméri a fejlesztendő területeket, összegyűjti a klinikákon felmerülő igényeket,
f) kezdeményezi és részt vesz a Klinikai Központ pályázati forrásokból való fejlesztésében.

(3) Az Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság élén a kancellár által nyilvános pályázat alapján megbízott igazgató áll, aki a kancellár által átruházott hatáskörben
a) a Klinikai Központ főigazgatója által meghatározott szakmai szempontok figyelembevételével irányítja a Klinikai Központ gazdasági tevékenységét,
b) a Klinikai Központ főigazgatója által meghatározott szakmai szempontok figyelembevételével gondoskodik a Klinikai Központ előirányzatainak gazdálkodó egységekre történő lebontásáról,
c) betartja és betartatja a Klinikai Központ gazdálkodó egységeire lebontott gazdálkodási
keretek felhasználását, működteti a klinikák keretgazdálkodási rendszerét a költségvetésben
meghatározott keretek között,
d) irányítja a Klinikai Központ finanszírozásával összefüggő feladatokat, értékeli és elemzi a
gazdálkodás körében keletkező adatokat, folyamatokat, javaslatot tesz a működés hatékonyságának javítására, ennek érdekében elemzi a kontrolling adatait,
e) a Klinikai Központ alapfeladatok ellátásához szükséges üzemeltetésével, a műszaki biztonság feltételeinek megteremtésével, továbbá a létesítményhasznosítással összefüggő feladataik hatékonyabb ellátása érdekében,
f) együttműködik a Klinikai Központ folyamatos működéséhez szükséges logisztikai feladatok szervezésében, a szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési feladatok ellátásában, felügyeli a Klinikai Központ hatáskörében elvégezhető beszerzési feladatokat,
g) felügyeli a Klinikai Központ munkaerő és bérgazdálkodását,
h) ellenőrzi az egyetemi szabályzatok, különösen a gazdálkodás szabályainak betartását a
Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységénél, jogszabálysértés, valamint egyetemi
szabályzatok, különösen a gazdálkodás szabályainak megsértése esetén köteles intézkedést
kezdeményezni az arra jogosult szervnél a kancellár egyidejű értesítése mellett,
i) a Klinikai Központ főigazgatójával együtt beszámoltatja a Klinikai Központ gazdálkodó
egységeit a működésük gazdaságosságáról, eredményességéről és hatékonyságáról,
j) kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik, a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat rendelkezései szerint,
k) átoktatási, átfinanszírozási megállapodások előkészítése és egyeztetése az érintett szervezeti egységekkel.

(4) A Klinikai Központ finanszírozásának és az erőforrások hatékony felhasználásának, valamint az optimális szervezeti működésnek a megvalósítása érdekében a Klinikai Központ főigazgatója és az egészségügyi gazdálkodási igazgató együttesen dönt:
a) a Klinikai Központ egyes szervezeti egységei közötti belső kapacitás-átcsoportosításról,
b) a Klinikai Központ finanszírozásának elveiről, a bevétel felosztás rendszeréről, a teljesítmény-volumenkorlát elosztásának rendszeréről,
c) a Klinikai Központ egyes szervezeti egységeinek a kapacitást, a területi ellátási
kötelezettséget, illetve a teljesítmény-volumenkorlátot érintő módosításának kezdeményezéséről.

43/A. §6 (1) Az Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság a 43.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el:
a) Egészségügyi Gazdálkodási Főosztály,
b) Egészségbiztosítási Osztály.

 

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Az egység alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu