Közbeszerzési Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Csécsei Henrietta

Igazgató
Telefonmellék: 
22371
Az egység elérhetősége
Cím: 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/ B.

Az egység feladatai

40. § (1) A Közbeszerzési Igazgatóság teljes körűen ellátja az Egyetem közbeszerzéseivel kapcsolatos közbeszerzési feladatokat. 

(2) A Közbeszerzési Igazgatóság 

a) az Egyetem stratégiai célkitűzéseit figyelembe véve kidolgozza az Egyetem közbeszerzési stratégiáját, támogatja a megvalósítását, 

b) összefogja az Egyetem szervezeti egységeinek közbeszerzési terveit, szakmailag kontrollálja azok tartalmi elemeit, 

c) a szervezeti egységektől beérkező beszerzési igényeket előzetesen megvizsgálja közbeszerzési szempontból, 

d) meghatározza a közbeszerzési eljárások lebonyolításának fajtáját, lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, 

e) ellátja a közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi feladatokat. 

 

(3) A Közbeszerzési Igazgatóság a (2) bekezdésben meghatározott feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el: 

a) Közbeszerzési Főosztály, 

b) Gazdasági Jogi Osztály, 

c) Szerződés-előkészítő Osztály. 

 

41. § (1) A Közbeszerzési Főosztály feladatai 

a) az éves közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése, 

b) közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 

c) tájékoztatást nyújt közbeszerzési kérdésekben, 

d) javaslatot tesz az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő közbeszerzési megoldásokra, 

e) vezeti a közbeszerzések adatairól szóló nyilvántartást és elkészíti a benyújtott igények alapján az adatszolgáltatást,

f) szakértői egyeztetést folytat az Egyetem szervezeti egységeivel és külső szervezetekkel közbeszerzési kérdésben, 

g) közbeszerzési peres eljárásban szakértőként vesz részt, 

h) közbeszerzési eljárásban biztosítja a közbeszerzési szakértelmet, 

i) kapcsolatot tart külső szakértőkkel. 

 

(2) A Gazdasági Jogi Osztály feladatai 

a) együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel, ellátja az Egyetem működésével kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadást, szakvéleményezést, a peren kívüli és peres jogi képviseletet, bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt közbeszerzési kérdésben, 

b) az Egyetem szervezeti egységei részére közbeszerzési jogi támogatást biztosít, felvilágosítást, állásfoglalást, tájékoztatást, szakvéleményt ad közbeszerzési kérdésben, 

c) részt vesz a pert megelőző egyeztetések lebonyolításában, jogi támogatást nyújt a peren kívüli egyeztetések során, részt vesz a peren kívüli megállapodások előkészítésében, elkészíti, illetve ellenjegyzi azokat közbeszerzési kérdésekben a Szerződés-előkészítő Osztállyal együttműködve, 

d) közreműködik a közbeszerzési szabályzat elkészítésében, szakmai támogatást nyújt az értelmezéséhez és alkalmazásához, figyelemmel kíséri azok érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, 

e) javaslatot tesz az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő jogi megoldásokra, a belső szabályozás optimalizálására közbeszerzési témakörben, 

f) vizsgálja az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességét közbeszerzési szempontból, ez alapján javaslatot tesz a kancellárnak törvényességi felügyeleti intézkedés megtételére, 

g) támogatást nyújt az Egyetem által alapított, vagy egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos közbeszerzési kérdésekben, 

h) együttműködik a Kancellária szervezeti egységeivel, 

i) kapcsolattartás, adatszolgáltatás, jelentési kötelezettségek teljesítése a minisztériumokkal, az állami vagyonkezelő szervekkel, egyéb központi és helyi hatóságokkal közbeszerzési kérdésekben 

j) figyelemmel kíséri az Egyetemet érintő jogszabályi környezetet, valamint az egyetemi belső szabályozás változásait a közbeszerzésekre tekintettel, 

k) ellátja a közbeszerzésekben közreműködő külső partnerek szakmai irányítását és szakmai felügyeletét. 

 

(3) A Szerződés-előkészítő Osztály feladatai 

a) együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel a közbeszerzési szerződések előkészítésében, véleményezi a tervezeteket, ellenjegyzi a megállapodásokat, közreműködik az ezekkel kapcsolatosan felmerülő jogviták megoldásában; jogi támogatást nyújt, jogi állásfoglalást ad az Egyetem közbeszerzési szerződéseinek rendelkezéseivel kapcsolatban a működése során felmerülő kérdésekben, jogi támogatást nyújt a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződéses jogviszony fennállása alatt folytatott egyeztetések során, folyamatos munkakapcsolatot tart, 

b) együttműködik a Gazdasági Jogi Osztállyal a peren kívüli megállapodások előkészítésében, 

c) vezeti és nyilvántartja a közbeszerzések útján megkötött szerződéseket, 

d) elkészíti a c) pontban rögzített szerződésekkel kapcsolatban az adatszolgáltatást, 

e) támogatást nyújt az Egyetem más szervezeti egységei által lefolytatott beszerzés kapcsán kötendő szerződés előkészítésében, véleményezésében, 

f) biztosítja a jogi szakértelmet a közbeszerzési eljárásokban.

 

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Az egység alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu